Qəbul günləri

Azərbaycan Respublİkası Əqlİ Mülkİyyət Agentlİyİnİn tabelİyİndə olan Patent və Əmtəə Nİşanlarının Ekspertİzası Mərkəzİnİn rəhbərlİyİnİn və vəzİfəlİ şəxslərİnİn 2023-cü İl üçün vətəndaşların QƏBUL QRAFİKİ

 

 

Qeyd:

  • Qəbul günləri qeyri-iş günləri sayılan bayram günləri və Ümumxalq Hüzn Günü ilə üst-üstə düşdükdə vətəndaşların qəbulu həmin günlərdən sonra gələn birinci iş günü keçirilir.
  •  
  • Mərkəzin direktorun qəbuluna yazılış bir gün əvvəlcədən aparılır.
  •  
  • İxtira, faydalı model və sənaye nümunəsinin ekspertizası şöbəsinin və Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilərin ekspertizası şöbəsinin müdirləri və həmin şöbələrin sektorlarının müdirləri vətəndaşların qəbulunda zərurət yarandığı halda aidiyyəti ekspertlərin iştirakını təmin etməlidirlər